The 116 photos NASA picked to explain our world to aliens